ICTTrain

U svibnju 2008. godine Hrvatski informatički zbor pristupio je EU projektu naziva ICTtrain. Cilj projekta je pripremiti partnere, udruge koje predstavljaju ICT gospodarstvo, za novu uslugu pružanja relevantnih informacija vezanih za ICT zakonodavstvo Europske unije svojim članicama. Od ukupno osam partnera u projektu, četiri su tzv. „Service provideri“ koji obučavaju ostala četiri partnera, tzv. „Beneficiaries“.

Service provideri su:

 • IVSZ – mađarsko udruženje it kompanija ujedno je i koordinator projekta
 • INTELLECT – udruženje tehnološke industrije velike britanije
 • AETIC – španjolsko udruženje kompanija elektroničke i ict tehnologije
 • KIGEIT – gospodarsko udruženje elektronike i telekomunikacija poljske

Dok su Beneficiaries:

 • ANIS – udruženje poslodavaca industrije software-a i usluga rumunjske
 • BASSCOM – udruženje industrije software developmenta bugarske
 • TUBISAD – tursko udruženje informatičke industrije
 • Hrvatski informatički zbor – udruženje industrije, akademije i pojedinaca – informatičara

Cilj projekta ostvariti će se kroz obuku jedne osobe u svakoj od Beneficiary udruga, koja će biti općenito upućena u EU ICT zakonodavstvo. Ova obuka organizirana je u obliku dvotjednih radionica kod partnera Pružatelja usluge. Tako je prva radionica na temu Okoliš, zdravlje i sigurnost” održana u Poljskoj u srpnju 2008. Na ovoj radionici bile su predstavljene sljedeće teme:

 • EU zakonodavstvo o okolišu
 • Izmijenjena EU strategija o održivom razvoju
 • Niskonaponska Direktiva
 • Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 • Direktiva o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
 • WEEE – Direktiva o električnom i elektroničkom otpadu
 • Zakoni o zdravlju i sigurnosti na radu
 • ISO 9000 upravljanje kvalitetom
 • ISO 14001, EMAS i ostali standardi vezani za proizvodnju
 • Direktiva o registraciji, procjeni, autorizaciji i zabrani kemikalija (REACH)
 • Direktiva o ograničenju uporabe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (ROHS)
 • Elektromagnetska polja, zaštita okoliša i zaštita na radu

Druga radionica održana je u Španjolskoj u rujnu 2008., a naslov je „Horizontalna pitanja”:

 • EU temeljna pitanja: Povijest europskih integracija, EU institucije, postupci donošenja odluka
 • EU institucionalni okvir u istraživanju i razvoju i Informatičko društvo
 • Koordinacija ICT istraživanja diljem Europe
 • Međunarodne mogućnosti financiranja u Europi
 • Život pomognut okolinom, zajednički program
 • Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj tehnologije (FP7)
 • Europske tehnološke platforme i nacionalne tehnološke platforme
 • Zakoni o potrošačima općenito
 • Trgovinska pravna stečevina – zemlja porijekla
 • Trgovinska pravna stečevina – DOHA, WTO, NAMA, NTB i ITA
 • Prava intelektualnog vlasništva (PIV)
 • Sustav privatnog kopiranja

Treća radionica naziva „Elektroničke komunikacije i usluge“ održana je u Engleskoj a bavila se:

 • Liberalizacija TK tržišta
 • 2002 Regulacijski okvir
 • Situacija u Bugarskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj i Turskoj
 • Pregled izvora: implementacijska izvješća, Cullen SEE izvješća, direktiva o pristupu elektroničkoj komunikacijskoj mreži, kolokacija, antene i kanali,
 • Direktiva o Univerzalnoj usluzi
 • Radio frekvencijski pojas
 • Direktiva o liberalizaciji
 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
 • Suradnja sa nacionalnim regulatornim tijelima
 • Regulacija sadržaja
 • Prijelaz na digitalnu televiziju
 • Regulacija usluga s posebnom tarifom
 • Direktiva o privatnosti
 • Zaštita podataka

Četvrta, zadnja radionica, u organizaciji partnera iz Mađarske, nosila je naslov „Informacijsko društvo“, i upoznala je predstavnika HIZ-a u siječnju 2009. Godine sa niže navedenim temama:

 • IT sigurnost, cyber-kriminal
 • Zaštita podataka
 • Autorska prava, zaštićeni znaci
 • Zaštita kompjuterskih programa
 • Digitalna prava
 • Elektronički potpis
 • ePlaćanje
 • eIdentifikacija
 • eTrgovina
 • eUčenje
 • eInclusion
 • eNabava
 • Odgovornosti

Kako bi upoznali svoje članice sa novom uslugom, te im približili neke od aktualnih tema ICT struke, svaka od četiri „Beneficiary“ udruga, pa tako i HIZ, organizirala je nekoliko cjelodnevnih radionica na gore prikazane teme. Prva radionica u Hrvatskoj održana je 19.1.2009. s radnim naslovom „Okoliš – ICT uredbe u EU i Hrvatskoj“. Druga tema, koja je pokrila teme sa Španjolskih i Engleskih predavanja, nazvana „Elektroničke komunikacije i telekomunikacije, prava intelektualnog vlasništva, horizontalna pitanja“ predstavljena je 25. Veljače 2009. Treća, zadnja radionica, održana je 22. svibnja 2009., a naslov je radionice: „Informacijsko društvo – zakonodavstvo EU“. Na radionice su pozvane sve članice HIZ-a i druge organizacije za koje se smatralo da ih mogu interesirati prezentirane teme.

Osim ovih jednodnevnih radionica, HIZ je u sklopu projekta priredio i jedan InfoDan, ovaj događaj, naslova „Mogućnosti i rizici ICT Sektora pristupom Hrvatske u EU“ održan je za 25. svibnja 2009. A cilj mu je upoznati članice i sve ostale ICT firme, te širu javnost sa promjenama i mogućnostima koje nam donosi uključivanje u integrirano tržište Europske unije.

Do kraja projekta, koji završava sa lipnjem 2009., HIZ treba organizirati i jednu „pilot“ akciju gdje je cilj utvrditi sukladnost poslovanja odabrane članice sa važećom pravnom stečevinom EU i pomoči toj firmi da zacrta konkretne planove prema postizanju veće sukladnosti. Na kraju ove akcije sukladnost sa EU zakonodavstvom će se ponovo procijeniti kako bi se utvrdila učinkovitost pilot projekta.

Jedan posjet predstavnika HIZ-a i ostalih „Beneficiaries“ organizacija engleskom „Service provideru“ organiziran je u obliku trodnevnog „praćenja“ i razgovora sa djelatnicima, kako bi se omogućio uvid u način poslovanja, organizaciju i usluge koje „INTELLECT“ pruža svojim Članicama. Drugi posjet Briselu, u ožujku 2009. Godine, nazvan je „EU operations“ i organiziran je kroz nekoliko okruglih stolova unutar dva dana, na kojima su predstavljeni djelatnici EU tijela koji sudjeluju u donošenju i provođenju ICT zakonodavstva Europske unije. Obje akcije organizirane su sa svrhom pojačavanja kapaciteta „beneficiary“ Udruga.

Nakon završetka projekta, HIZ će imati web stranice posvećene ICT zakonodavstvu Europske unije i Hrvatske na kojem će biti dostupne relevantne prezentacije i dokumenti vezani za ova pitanja. Također, HIZ  će zaprimati upite Članica i pomagati im u usklađivanju svojega poslovanja sa zakonodavstvom EU i Republike Hrvatske.

Hrvatski informatički zbor će na ovim stranicama graditi zbirku dokumenata vezanih za ICT legislativu Europske unije i Republike Hrvatske. Na linkovima za određene događaje možete naći prezentacije i dokumente prikazane na tom događaju, zbirka ovih dokumenata povećavati će se kako HIZ uspije dobiti privolu autora za njihovo objavljivanje. Ukoliko imate bilo kakav dokument na gore spomenutu temu i želite ga podijeliti s ostalima, molimo Vas da nam se obratite na hiz@hiz.hr.

Prezentacije i dokumente te dodatne informacije možete dobiti na stranici projekta.

Brošure: